1975W roku szkolnym 1975/76 w czterech klasach trzecich wprowadzono jako przedmiot nauczania informatykę. 1 września 1978 r. decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania utworzono zbiorczy zakład szkolny o nazwie Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3we Wrocławiu. W jego skład weszły: IX Liceum Ogólnokształcące im.Juliusza Słowackiego i IV Liceum Ogólnokształcące dla Pracujących. Kierujący szkoła od 1953 r. dyrektor Konstanty Stankiewicz przeszedł na emeryturę w 1972 r. Z dniem 1 sierpnia 1972 r. funkcję dyrektora objął Adam Kiewicz, pracujący od 1945 r. na różnych stanowiskach w szkolnictwie i ruchu młodzieżowym. Bezpośrednio przed objęciem kierownictwa liceum był komendantem Dolnośląskiej Chorągwi ZHP.

W roku 1974 w szkole utworzono stanowisko komendanta Szczepu ZHP, a w 1975 r.stanowisko pedagoga szkolnego. W latach siedemdziesiątych ważnym elementem wychowania młodzieży były działania zmierzające do przybliżenia uczniom postaci, idei i dorobku patrona szkoły. Wyrażały się one dogłębną realizacją treści programowych i biografii wieszcza. Dla uczniów klas drugichorganizowano corocznie konkurs wiedzy o Juliuszu Słowackim. Jego postać i twórczość przybliżały wieczornice i koncerty poezji. Dobrze służyły temu organizowane sesje i wystawy okolicznościowe.W latach osiemdziesiątych odżył we Wrocławiu projekt upamiętnienia związków Słowackiego z miastem w postaci budowy pomnika. IX Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego odpowiedziało natychmiast wzmożonymi działaniami w postaci propagowania idei budowy pomnika i zbiórki pieniędzy na ten cel. Przeprowadzono akcję dobrowolnych składek wśród grona pedagogicznego i młodzieży, zorganizowano loterię fantową, z której dochód przeznaczono w całości na budowę pomnika. Uczniowie liceum odwiedzili wrocławskie zakłady, w których sprzedawali cegiełki na budowę pomnika oraz przez lokalne radiowęzły przybliżali pracownikom sylwetkę poety. W marcu-kwietniu 1984 działania związane z budową pomnika przybrały na intensywności. Jednocześnie z inicjatywy wicedyrektor szkoły Grażyny Wojtkowiak, szkolnego koła TMW w ścisłym porozumieniu z Zarządem TMW, liceum przystąpiło do organizacji I Zlotu Szkół im. Juliusza Słowackiego z całej Polski. Odbył się on w dniach 6-8 maja 1984 r.Jego centralnym punktem stało się odsłonięcie pomnika, który 25 kwietnia został uroczyście przewieziony do Wrocławia w asyście również delegacji uczniów IX LO, witany przez nich w porcie i w czasie przejazdu przez miasto. Szczególnym przeżyciem było zatrzymanie pojazdu przewożącego pomnik przed budynkiem IX LO, kiedy młodzież spontanicznie i ze wzruszeniem witała kwiatami swego patrona. Od tego dnia datowały się niekończące się wypady młodzieży do miejsca, w którym miał być usytuowany pomnik, w celu obserwacji postępujących prac. I Zlot - ze względu na jego rangę - zaktywizował młodzież i grono pedagogiczne, okazał się działaniem czasochłonnym i niełatwym, wyzwolił jednocześnie wiele inicjatywy, ofiarności, dobrej woli. Oficjalne spotkanie uczestników I Zlotu nastąpiło w czasie apelu na dziedzińcu IX LO. Udziałem swoim zaszczycili młodzież: Jan Dobraczyński - pisarz, wicewojewoda D.Wielbińska, Kurator Oświaty i Wychowania M.Kwiatkowski. Punktem kulnminacyjnym było uroczyste odsłonięcie pomnika.Zloty stały się coroczną tradycją. Zawsze w rocznicę odsłonięcia pomnika (6 maja) IX LO gości delegacje liceów z całej Polski, mających wspólnego patrona, a jest ich 12. Przyjazne kontakty owocują również spotkaniami w innych miejscowościach, np. delegacja IX LO uczestniczyła w odsłonięciu pomnika Słowackiego w Miłosławiu pod Poznaniem, w rajdzie Słowaka z inicjatywy chorzowskiego liceum, na uroczystości wręczenia sztandaru Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Grodzisku Wielkopolskim, w odsłonięciu pomnika Słowackiego w Warszawie w 2002 r.czy nadaniu imienia patrona Auli w Karwinie na Zaolziu.Tradycję Zlotów IX Liceum Ogólnokształcące uważa za integralne zjawisko życia placówki, których kontynuowanie wydaje się oczywiste i słuszne. Od lat dziewięćdziesiątych ideę zlotu szkół im. Juliusza Słowackiego kontynuują placówki o tym imieniu w całej Polsce, a delegacje nauczycieli i młodzieży naszej szkoły systematycznie w nich uczestniczą.