1966 W roku szkolnym 1966/67 rozpoczęto wdrażanie ostatniego etapu realizacji programu ośmioklasowej szkoły podstawowej. W tym roku do liceum nie przyjęto uczniów do klasy programowo najniższej. W następnym roku szkolnym w liceum rozpoczęły naukę klasy pierwsze realizujące zreformowany program. Klasy pracujące w oparciu o poprzedni program, zachowując dotychczasowe oznaczenia, stopniowo opuszczały liceum. W roku szkolnym 1970/71 liceum osiągnęło pełny status organizacyjny i ukończyło wdrażanie reformy szkolnej. Od 1 września 1956 roku zaprzestano naboru uczniów do klas pierwszychszkoły podstawowej. W tym czasie utworzono szkołę podstawową Nr 63,która stopniowo dochodziła do pełnego statusu organizacyjnego,przyjmując dzieci w wieku szkolnym z rejonu dotychczasowej placówki.Jednocześnie w sposób naturalny kończyły w niej naukę najwyższe programowo klasy podstawowe.

Ostatnia opuściła szkołę w czerwcu 1963 r. Szkoła Podstawowa Nr 63 zajęła południowe skrzydło budynku szkolnego. Mieściła się tam do 1972 r. W czasie wakacji tego roku przeniosła się do nowowybudowanego gmachu przy ulicy Menniczej. Pomieszczenia po niej przejęło liceum. Jedynie na parterze południowego skrzydła umieszczono Wojewódzką Bibliotekę Pedagogiczną, która mieściła się tam do 1979 r.15 grudnia 1967 r. dyrekcja wystąpiła z wnioskiem o nadanie liceum prawa posiadania sztandaru. Po uzyskaniu zgody, 30 kwietnia 1969 r. odbyła się uroczystość wręczenia sztandaru ufundowanego przez Komitet Rodzicielski. Na prawej stronie płatu sztandaru, na czerwonym tle umieszczono haftowany srebrem plastyczny wizerunek orła białego w półotoku z napisem "Służymy Polsce Ludowej". Na lewej stronie, na białym tle, znalazła się wyhaftowana podobizna patrona szkoły według powszechnie znanego portretu i napis "IX Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego we Wrocławiu". W roku szkolnym 1967/68 liceum uzyskało zgodę na prowadzenie nauki języka łacińskiego jako trzeciego obowiązkowego języka obcego. Na początku lat siedemdziesiątych rozpoczęto stopniowe wprowadzanie profilowanych klas. Pierwszą klasę sprofilowaną utworzono na początku roku szkolnego 1969/70. 1 września 1970 r. utworzono po jednej klasie pierwszej: biologiczno-chemicznej, matematyczno-fizycznej i humanistycznej. W klasie humanistycznej wprowadzono, jako nadobowiązkowy język grecki, którego naukę prowadzonoprzez cztery lata. W następnych latach zwiększono do dwóch oddziałówklasy biologiczno-chemiczne i matematyczno-fizyczne. Z dniem 1 września 1973 r. utworzono klasę z poszerzonym programem nauczania języka francuskiego. W końcu roku szkolnego 1978/79 zakończyła pracę klasa humanistyczna.